Ông Lưu Văn Thanh bị bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND huyện Hớn Quản.