Nhận trách nhiệm việc để người dân tập trung phản ứng gây mất an ninh trật tự, Bí thư Thanh Hóa cho biết trước...