Nghiên cứu về thụ tinh ống nghiệm của TS- BS Vương Thị Ngọc Lan và cộng sự được đăng trên tạp chí y...