Những cánh rừng tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) quản lý đã bị...