Những người trồng đào lão luyện đã mang loại bạch đào 'tiến vua' quý hiếm từ miền Bắc vào trồng tại...