Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xuất hiện thú chơi lan đột biến (còn gọi là lan var) với những cuộc đấu...