Đàn ông, bản năng là truyền giống, nên nếu có ai đó 'nhờ' thì họ sẽ rất dễ dàng nhận lời giúp, đó là lẽ tự...