Bác sĩ Hứa (Trung Quốc) nắm lấy bàn tay người cha 86 tuổi khi ông qua đời. Bác sĩ nói: 'Ở đây mọi người vẫn xử...