Tất cả trường hợp ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân 1660 (Hải Dương), bệnh nhân 1843 (Bình Dương) và F1 (bác sĩ của...