Đàn bò tót lai ốm đói đến suy kiệt chính thức được bàn giao cho Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) nuôi dưỡng.