Giới tài chính đang xôn xao thông tin về bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đã rút hồ sơ xin thôi...