Trên người các nữ sinh lúc này có một chai nuớc cam uống dở cùng một số bức thư họ viết cho nhau với nội dung...