Không có quyết định cưỡng chế cũng như chỉ đạo cấp trên, song 5 nhân viên bảo vệ rừng xông vào căn chòi của bà...