Sau khi đến Việt Nam, ba người đàn ông cấu kết, lẻn vào các công ty phá két chiếm đoạt 735 triệu đồng và 8 chỉ...