''Xôi diệp lục nào, xôi diệp lục nào... Xôi diệp luc là xôi diệp lục... Xôi đi là xôi đi''