Nhân vật này có thể nói tiếng Anh trôi chảy và được quyền liên lạc trực tiếp với ông Kim Jong-un.