Nhân vật ảo được tạo ra khác với bản thân ngoài đời thực vẫn thể hiện phần nào tính cách của người dùng.