Attila 50, một sản phẩm hoàn toàn mới trong 'gia đình 50cc' của SYM giúp bạn thêm một chọn lựa mới cho học sinh, sinh...