Tác động từ Covid-19 khiến cho iPhone 12 có thể trễ hẹn nhiều tháng.