Ngày 31.10, trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, một người dân phản ánh bảng áp phích của đoàn thanh niên phường Hòa...