Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa ban chỉ đạo...