Một thành viên mạng XH miêu tả biệt thự của Ngọc Sơn có "phù điêu giống Trung Quốc, cửa sổ và đèn chùm thì nhái...