Tính năng đóng góp bản dịch của Google đang bị lợi dụng để truyền tải những thông điệp cá nhân, ảnh...