Nếu trên đời này có cái gọi là bất biến, thì tình cảm mà Anh hùng Hồ Giáo dành cho đàn trâu và những đồng cỏ...