Lê Văn Phúc, sinh viên Khoa Địa lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là điển...