Ngoài 60, 70, chị em ruột trong cùng một gia đình vẫn đưa nhau ra tòa. Miếng đất của cha mẹ để lại khi xưa, nay ai...