Chị vợ mượn 4 triệu đồng chưa trả, Hận rủ người đi đòi. Khi đến nơi, bị người anh cọc chèo lao tới đánh,...