Quản lý của Angela Baby đến từng bàn tịch thu và kiểm tra điện thoại, yêu cầu các khách hàng không được chụp hình...