Nhằm đảm bảo quản lý vận hành lưới điện an toàn trong mùa khô, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán...