Thông qua 2 phiên họp toàn thể và 13 phiên họp tiểu ban, các đại biểu, chuyên gia sẽ bàn luận về các chính sách và quy...