Nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Mỹ, Australia và Qatar cho thấy việc ăn ớt có liên quan mật thiết đến sự suy...