Người nhà bệnh nhân thăm bệnh không đúng quy định, bị bảo vệ bệnh viện ngăn cản nên đánh luôn bảo...