Bị nhiều người lừa gạt, Nhiên càng sống buông thả, trượt dài vào "vũng lầy" và chịu cái chết thương...