Nếu người tiêu dùng tiêu thụ thụ mì ăn liền trường kỳ thì sẽ bị suy dinh dưỡng cho thiếu chất.