Uống rượu gây tai nạn, vì muốn trốn tội, người đàn ông ép nạn nhân phải gả cho mình.