Người dân Nam Á đối mặt bước ngoặt hết sức đáng ngại: Sống trong một khu vực mà hai nước đối địch...