Một công ty sản xuất trà ở Trung Quốc cho nhân viên ăn trong bồn tiểu nhà vệ sinh để chứng minh sạch.