Ông Lợi cho rằng, đây có thể là do hàng của các đối tượng trong khi cấp phát dùng không hết nên đã bán lại cho cán...