Trước khi nhập viện, tất cả những người này đều ăn cá hồng mua tại biển Lagi về chế biến. Sau ăn khoảng 2-3...