Dựa núi núi lở, dựa người người cũng bỏ chạy. Chỉ có tiền do chính mình làm ra mới thuộc về mình và không ai có...