Do những tác hại của amiăng trắng, đến nay nhiều nước trên thế giới đã dừng hoặc hạn chế sử dụng nó.