AMAX là một trong những công ty được Mobifone thuê để thẩm định giá trị AVG vào thời điểm 31/3/2015, đồng thời sử...