Mật vụ Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm đối với an toàn cá nhân của tổng thống Mỹ, đã phá được âm...