Do gia đình có việc riêng nên ông Sơn đã nhiều lần trực tiếp đi đến kiến nghị thay thế giấy CNQSD đất số...