Ngày 16-12, Chi nhánh Agribank Ia Grai tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng cho vay dự án tái canh cà phê với Công ty Cà...