Sau khi chuyển 6 tỷ đồng từ ngân hàng khác về tài khoản của mình tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hiệp...