Ông Phạm Huy Cận, Trưởng ban Tổ chức lao động và tiền lương của Agribank, đang bị đồn 'ôm' 200 tỉ đồng...