Đó là nhận định của ông Adam Sitkoff, người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội.