Á hậu Thái Lan 2019 Nammon Monchanit cùng bạn bị tai nạn xe nghiêm trọng.