Đường dây mô giới mại dâm của Dũ có nhiều sinh viên, hot girl sẵn sàng đi khách. Ngoài ra, 'tú ông' còn sở...